หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อ.แม่สอด จ.จาก
วัดเชตะวันคีรี
ศาสนสถานเก่าแก่และมีคุณค่าของตำบลพะวอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเป้
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 


 
 
 


 
 
ตำบลพะวอ ตั้งอยู่บนแนวเขาถนนธงชัยระหว่างทางตาก – แม่สอด เดิมพื้นที่บริเวณดังกล่าวชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง เผ่าแม้ว เผ่ามูเซอ เผ่าลีซอ ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามแนวภูเขา สมัยสุโขทัยตอนปลาย ล่วงเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไทยรบกับพม่าตลอดเวลาและใน สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้ตั้งด่านขึ้นเป็นด่านหน้าชื่อว่า ด่านแม่ละเมา มีหลักฐานปรากฏอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ สถานที่นั้นตรง โรงเรียนบ้านแม่ละเมา ต่อมาพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาชาวเขา ที่อยู่ตรงด่านช่วยกันรบ โดยมีทหารกระเหรี่ยงชื่อ “พะวอ” นำรบ จนชนะพม่า และต่อมาได้เรียกชื่อตำบลว่า “ตำบลพะวอ” ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา
 
 
 
 
 


 
 
ตำบลพะวอ มีสภาพเป็นภูเขาเป็นส่วนมากพื้นที่ป่าไม้อุดม สมบูรณ์ประกอบไปด้วยหมู่บ้านที่เป็นชาวกระเหรี่ยง จำนวน ๔ หมู่ บ้าน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินอกจากนั้นประกอบไปด้วย แม่น้ำจำนวน ๑ สาย คือ แม่น้ำ แม่ละเมาหรือลำห้วยแม่ละเมาเป็น ลำห้วยที่ไหลผ่านตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ และตำบลแม่กาษา ไหลลงสู่แม่น้ำเมยในเขตท้องที่ตำบลแม่กาษา ลำห้วยนี้ส่วนใหญ่ใช้ เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตระหว่างตำบลพะวอกับตำบลด่านแม่ละเมา
 
  
 
สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ
ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน อากาศร้อนอบอ้าว ลมแรง บางครั้งมีพายุรุนแรงสถิติอุณหภูมิเคยสูงถึง๔๒องศาเซลเซียส
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม มีฝนตกชุกมาก สถิติจำนวนฝนวัดได้ถึง ๒๐๐ มิลลิเมตร
ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง สถิติอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๐ องศาเซลเซียส
 
 
  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่บนถนนสายตาก - แม่สอดระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ ๒๗ และเข้ามาในพื้นที่ตำบลพะวอประมาณ ๖ กิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๖๖๘ . ๙๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๑๘,๐๐๖.๗๕ ไร่
 
  
  ประชากร ทั้งสิ้น ๗,๒๕๕ ครัวเรือน
จำนวน ๒,๔๘๒ คน ประกอบด้วย
 
ชาย จำนวน ๓,๖๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๒
 
หญิง จำนวน ๓,๕๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๘
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๑ คน/ตารางกิโลเมตร 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอพบพระ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลด่านแม่ละเมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่กาษา  
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ได้แก่
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านพะวอ ๕๓๘ ๕๑๒ ๑,๐๕๐ ๔๘๐  
  บ้านแม่ละเมา ๓๓๗ ๓๔๖ ๖๘๓ ๒๘๘
    บ้านปูแป้ ๔๒๗ ๔๒๘ ๘๕๕ ๓๐๑  
  บ้านสามหมื่นทุ่ง ๒๘๓ ๒๘๙ ๕๗๒ ๑๖๓
    บ้านปางส่างคำ ๖๔๖ ๖๑๗ ๑,๒๖๓ ๓๕๘