หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อ.แม่สอด จ.จาก
วัดเชตะวันคีรี
ศาสนสถานเก่าแก่และมีคุณค่าของตำบลพะวอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเป้
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 


 
 
 


 
 
ตำบลพะวอ ตั้งอยู่บนแนวเขาถนนธงชัยระหว่างทางตาก – แม่สอด เดิมพื้นที่บริเวณดังกล่าวชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง เผ่าแม้ว เผ่ามูเซอ เผ่าลีซอ ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามแนวภูเขา สมัยสุโขทัยตอนปลาย ล่วงเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไทยรบกับพม่าตลอดเวลาและใน สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้ตั้งด่านขึ้นเป็นด่านหน้าชื่อว่า ด่านแม่ละเมา มีหลักฐานปรากฏอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ สถานที่นั้นตรง โรงเรียนบ้านแม่ละเมา ต่อมาพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาชาวเขา ที่อยู่ตรงด่านช่วยกันรบ โดยมีทหารกระเหรี่ยงชื่อ “พะวอ” นำรบ จนชนะพม่า และต่อมาได้เรียกชื่อตำบลว่า “ตำบลพะวอ” ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา
 
 
 
 
 


 
 
ตำบลพะวอ มีสภาพเป็นภูเขาเป็นส่วนมากพื้นที่ป่าไม้อุดม สมบูรณ์ประกอบไปด้วยหมู่บ้านที่เป็นชาวกระเหรี่ยง จำนวน ๔ หมู่ บ้าน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินอกจากนั้นประกอบไปด้วย แม่น้ำจำนวน ๑ สาย คือ แม่น้ำ แม่ละเมาหรือลำห้วยแม่ละเมาเป็น ลำห้วยที่ไหลผ่านตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ และตำบลแม่กาษา ไหลลงสู่แม่น้ำเมยในเขตท้องที่ตำบลแม่กาษา ลำห้วยนี้ส่วนใหญ่ใช้ เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตระหว่างตำบลพะวอกับตำบลด่านแม่ละเมา
 
  
 
สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ
ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน อากาศร้อนอบอ้าว ลมแรง บางครั้งมีพายุรุนแรงสถิติอุณหภูมิเคยสูงถึง๔๒องศาเซลเซียส
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม มีฝนตกชุกมาก สถิติจำนวนฝนวัดได้ถึง ๒๐๐ มิลลิเมตร
ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง สถิติอุณหภูมิต่ำกว่า ๑๐ องศาเซลเซียส
 
 
  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่บนถนนสายตาก - แม่สอดระหว่าง หลักกิโลเมตรที่ ๒๗ และเข้ามาในพื้นที่ตำบลพะวอประมาณ ๖ กิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๖๖๘ . ๙๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๑๘,๐๐๖.๗๕ ไร่