หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อ.แม่สอด จ.จาก
วัดเชตะวันคีรี
ศาสนสถานเก่าแก่และมีคุณค่าของตำบลพะวอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูเป้
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
  
 
 
E-Service
 
คำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค แบบคำร้อง ขอความอนุเคราะห์
 

ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ รณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด [ 23 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีป้ายโฆษณา ประจำปี ๒๕๖๖ [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 29 
กำหนดการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 59 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 3 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 52 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน ศึกมวยไทยต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์ [ 3 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 45 
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง [ 3 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 48 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 87 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีถิ่นเหนือ ตานก๋วยสลาก [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 62 
นายวุฒิชัย วงษ์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ พร้อมด้วยกองสวัสดิการ จัดโครงกา [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 129 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 [ 8 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 112 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 - 8 [ 8 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 121 
ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งไลน์กลุ่ม Open Chat ตากคลายทุกข์ [ 27 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 192 
นายก อบต.พะวอ พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมช่างสำรวจและออกแบบฝาย [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 134 
 
 


 
อบต.น้ำรึม [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.พบพระ ติดป้ายห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ และ ป้ายสวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตเทศบาลตำบลพบพระ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าสายลวด กองช่างเทศบาลตำบลท่าสายลวดพร้อมรถกระเช้า ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปี [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วารสารดำรงราชานุภาพฉบับพิเศษ เนื่ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดร้องเพลง พร้อมหางเครื่อง สร้างความปองดอง ระหว่างท้ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.พบพระ เทศบาลตำบลพบพระร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า จากกิจกรรมถนนคนเดินม่อนชมม่าน รวมเงินร่วมสร้า [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.พระธาตุผาแดง โครงการเสริมพลังผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน สู่ชีวิตวิถีใหม่ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่ามะม่วง การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่ามะม่วง [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสััมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้ง [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุผาแดง วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุผาแดง รับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 

 
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว9178  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]

 
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณจุดเหมืองแร่พลวง - แยกไร่ นา [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]


 
จำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง  (8 ธ.ค. 2563)    อ่าน 1140  ตอบ 1  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 143  ตอบ 0  
รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (1 มิ.ย. 2565)    อ่าน 2260  ตอบ 3  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 
 

 
โครงการอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)ครั้งที่ 2 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
ขอส่งแนวทางตอบข้อหารือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศนืการจัดกิจกรรมยุวกาชาด [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2567 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 52 
มอบหมายจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านตาก  [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 89 
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตาก ให้แก่ อปท. ครั้งที่ 5/2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
ด่วนที่สุด การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 141 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 58 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ จัดกิจกรรม สภาสัญจร ๖๕ ณ หมู่ที่ ๓ บ้านปูแป้ [ 23 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 22 


องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกำไล นักกีฬามืออาชีพ ที่สร้างช [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 33 


องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 59 


อบต.พะวอ อำนวยความสะดวกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพะวอเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปร [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 48 


นายวุฒิชัย วงษ์ถา นายกอบต.พะวอ นายจงศักดิ์ พุทธวงษ์ ปลัดอบต.พะวอ พนักงานอบต.พะวอ [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 56 


นายวุฒิชัย วงษ์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ พร้อมด้วยนายสุพจน์ กาใจ กำนันตำ [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 51 


นายกวุฒิชัย วงษ์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่ [ 1 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 99 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบผ้าอ้ [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 86 


นายวุฒิชัย วงษ์ถา นายก อบต.พะวอ พร้อมด้วย นางสาวพัชญ์สิตา ทองสุข นายธวัช วนาทอง [ 27 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 101 


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ มอบชุดเครื่องนอนแล [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 85 


นายธวัช วนาทองคำ รองนายก อบต.พะวอ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่มอ [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 82 


โครงการส่งเสริมแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมสานต่อ [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 105 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5559-5001
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทรศัพท์ : 0-5559-5001 โทรสาร : 0-5559-5001 ต่อ 18  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ  
จำนวนผู้เข้าชม 12,608,949 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 

facebook
อบต.พะวอ

facebook
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ