หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.พะวอ จ.ตาก ค่ะ
 
 
ข้าวดอยสามหมื่นทุ่ง
 
 


 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 19 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ประจำปี 2561 [ 8 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ [ 29 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 43 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 48 
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มารับบริการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายน [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำป [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 116 
 
 


 
อบต.สามหมื่น บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
อบต.น้ำรึม ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 25 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งกระเชาะ รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่กลอง หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำปี(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร1) [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่กลอง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กลอง ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่กลอ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรวมไทยพัฒนา [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.วังหิน [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ผู้ประสานงานหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านท่าไม้แดง ณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 บ้านแม่กึ้ดสามท่า และ ม.10 บ้านใหม่ริมเมย [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ผู้ประสานงานหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านวังหิน ณ หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัย ให้กับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน กิจกรรม Big Cleaning Week กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำสัปดาห์ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือด [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ณ ศาลาพุสะแกประชาร่วมใจ หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยืนยันข้อมูลจำนวนครั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว16423  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 กสธ. มท 0819.3/ว3655  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3646  [ 11 ก.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3647  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3648  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เรียนเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ "ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน" ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว3603  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3544  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว3607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สน.คท. มท 0808.3/ว3652  [ 11 ก.ย. 2562 ]

 
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 15 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 17 มิ.ย. 2562 ]


 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ว่างมั้ยครับ แล้วรับโอนมั้ยครับ (30 พ.ค. 2560)    อ่าน 601  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (20 ม.ค. 2560)    อ่าน 729  ตอบ 0  
ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 1340  ตอบ 8  


 
วัดเชตะวันคีรี
ศาลเจ้าพระวอ

 

 
อบต.แม่สลิด ขอส่งแบบตอบรับดูงาน ณ เทศบาลตำบลนาแล (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่หละ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 731  ตอบ 1
อบต.แม่ท้อ Cialis Vente Suisse Kelwronse (13 ก.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว เงินสงเคราะห์บุตร (12 ก.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 1
ทต.แม่จะเรา สิ่งดีที่มีให้แก่กัน (9 ก.ย. 2562)    อ่าน 946  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ส.ค. 2562)    อ่าน 23947  ตอบ 64
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (30 ส.ค. 2562)    อ่าน 14575  ตอบ 14
อบต.ขะเนจื้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1155  ตอบ 1
อบต.ขะเนจื้อ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 1062  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 4217  ตอบ 3
 

 
การรณรงค์การสร้างวัณนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \"ชิมช้อปใช้\" [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
ซักซ้อมการนำส่งเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 77 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 95 
การอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์รุ่นที่ 76 [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสิรมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน [ 11 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 94 
ด่วนที่สุด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซ พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส  [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 86 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดฯ  [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด การมอบโล่เกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้นพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 63 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 65 

 
  ท่านอยากให้อบต.พะวอ ปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การบริการประชาชน
  ถนนหนทาง
  การสื่อสารภายในตำบล
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลพะวอประจำปี 2562 กิจกร [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 31 


โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 32 


โครงการการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าในยุค Thailand 4.0 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 42 


โครงการ\"สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว\" ประจำปี [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 75 


แข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 119 


อบต.พะวอ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา \\\"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\\\" [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 127 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 125 


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อพะวอ [ 25 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 116 


โครงการ รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันโรคเอดส์ [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 164 


ภาพกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256 [ 1 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 178 


ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างได้สู่ชุมชน [ 24 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 164 


ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับครอบครัว ตำบลพะวอ กิจกร [ 11 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 134 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2554
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐โทรศัพท์ : ๐-๕๕๕๙-๕๐๐๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,524,471 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com